RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Základné číselníky

Základné číselníky zahŕňajú dôležitý zdroj záväzných údajov potrebných pri spravovaní informačných systémov verejnej správy. Základné číselníky sú štandardom pre ISVS na zabezpečenie technickej a sémantickej interoperability.
 
Podľa § 4 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení zákona č. 273/2015 Z.z. Ministerstvo financií SR (MF SR) zodpovedá za vedenie zoznamu základných číselníkov v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy (MetaIS) a určuje gestora základného číselníka.

Podľa § 3 zákona č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy v znení zákona č. 273/2015 Z.z. gestor základného číselníka má povinnosť vydať základný číselník ZČ prostredníctvom MetaIS a riadne ho spravovať.
MF SR sprístupňuje metaúdaje o základných číselníkov a položky základných číselníkov v novej štruktúre ustanovenej prílohou č. 13 výnosu MF SR č. 55/2014 Z. z. o štandardoch pre ISVS v MetaIS.
Keďže základné číselníky sú štandardom pre ISVS, je dôležité z hľadiska technickej a sémantickej interoperability ISVS, aby povinné osoby:
  • svoje spravované informačné systémy v čo najkratšej dobe integrovali na údaje základných číselníkov,
  • na aktualizáciu základných číselníkov používali modul úradnej komunikácie – dátová časť,
  • v prípade zistenia nedostatkov v metaúdajoch alebo v položkách základných číselníkov dali podnet gestorovi základného číselníka na odstránenie zistených nedostatkov.
Šablónu na spracovanie položiek základných číselníkov si môžete stiahnuť tu.
Zoznam základných číselníkov, gestorov a kontaktných osôb si môžete stiahnuť tu.
Zoznam základných číselníkov je dostupný v MetaIS na adrese https://metais.finance.gov.sk/codelists/publiclist?page=1&count=20&sorting%5Bcode%5D=desc.

Základný číselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy

Na základe zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol vydaný výnos Ministerstva financií SR č. 478/2010 Z. z. o základnom číselníku úsekov verejnej správy a agend verejnej správy s účinnosťou od 1.1.2011 Výnosom boli ustanovené podrobnosti o správe základného číselníka, termíny a spôsob predkladania zmien úsekov verejnej správy a agend verejnej správy.

Týmto nástrojom sa zabezpečí najmä technická interoperabilita informačných systémov verejnej správy. Základný číselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy sa zavádza najmä z dôvodu umožnenia modelovania procesov verejnej správy, ich optimalizácie, popisu informačných systémov verejnej správy, popisu elektronických služieb verejnej správy a  prepojenia na inštitúcie verejnej správy. Ministerstvo financií Slovenskej republiky spravuje číselník v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy. 

Výnos č. 478/2010 Z. z. účinný od 1.1.2011:
http://www.informatizacia.sk/legislativa-sr/684s

K výnosu  MF SR č. 478/2010 Z. z. vydaný Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky číslo MF/28608/2010-1612 zo dňa 16.12.2010 na zostavenie a aktualizáciu základného číselníka úsekov verejnej správy a agend verejnej správy, ktorý vyšiel vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2010.

Povinné osoby sú povinné nahlasovať Ministerstvu financií SR zmeny úsekov VS a agend VS (§ 3 ods. 6 písm. c) zákona č. 275/2006 Z. z.) bezodkladne po nadobudnutí účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa uskutočňuje zmena úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy, a to prostredníctvom riadne vyplneného elektronického formulára zverejneného na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky (§ 2 ods. 1 Výnosu Ministerstva financií SR č. 478/2010 Z. z.).

rtf Metodický pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/28608/2010-1612 zo dňa 16.12.2010 na zostavenie a aktualizáciu základného číselníka úsekov verejnej správy a agend verejnej správy (125 kB)

xls Príloha č. 1 k metodickému pokynu „Hlásenie zmeny úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy“ - formulár MF/001/1612 (46 kB)

pdf Príloha č. 1 k metodickému pokynu „Hlásenie zmeny úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy“ - formulár MF/001/1612 (178 kB)

Číselník životných situácií a okruhov životných situácií

Súčasťou centrálneho metainformačného systému verejnej správy je číselník životných situácií a okruhov životných situácií. Číselník slúži na štrukturovanie katalógu služieb verejnej správy a v budúcnosti sa použije na vyhľadávanie a prístup k egovernment službám prostredníctvom ÚPVS. Životné situácie sú zoskupené do okruhov podľa dôležitých životných situácií, v ktorých sa môže ocitnúť fyzická osoba alebo podnikateľ.
 

Publikované: 27.12.2010 / Aktualizované : 08.04.2016 / nadezda niksova
Po Ut St Š Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83348
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60770
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22667
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky