RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Vládny cloud

Všeobecne o cloude

Cloud predstavuje alternatívny spôsob využívania informačno-komunikačných technológií. Výhoda cloudového riešenia spočíva v znižovaní nákladov na chod štátu zjednotením prostredia pre prevádzku informačných systémov poskytujúcich elektronické služby, optimalizáciou využitia zdrojov, centralizáciou moderných technológií, čo umožní organizáciám sústrediť sa iba na ich kľúčové procesy a činnosti.


Najčastejšími modelmi poskytovania cloudových služieb z hľadiska distribúcie služieb sú nasledujúce tri modely:
• infraštruktúra ako služba, označovaný aj ako IaaS (Infrastructure as a Service), pri ktorom cloudovú službu predstavuje poskytovanie virtualizovanej infraštruktúry ako serverov, úložísk údajov a sieťovej infraštruktúry. Hlavnou výhodou tohto prístupu je, že o celý hardvér sa stará poskytovateľ a tento model je vhodný pre tých, ktorí vlastnia softvér (alebo jeho licencie) a nechcú sa starať o hardvér,
• platforma ako služba, označovaný aj ako PaaS (Platforma as a Service), pri ktorom cloudovú službu predstavuje poskytovanie hardvérovej a softvérovej platformy, potrebnej na vytvorenie a správu aplikácií, vrátane umožnenia ich navrhovania, vývoja, testovania a nasadzovania, pričom tieto aplikácie ostávajú v správe odberateľa cloudových služieb,
• softvér ako služba, označovaný aj ako SaaS (Software as a Service), pri ktorom cloudovú službu predstavuje poskytovanie softvéru, vrátane aplikácií, t.j. používatelia využívajú aplikačnú funkcionalitu (používateľ si kupuje prístup k aplikácii, nie samotnú aplikáciu).

Vládny cloud


Dňa 21. mája 2014 vláda SR schválila strategický materiál "Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe", ktorého hlavným cieľom je centralizácia množstva dávových centier štátu do dvoch hlavných dátových centier - v pôsobnosti Ministeratva financií SR a Ministerstva vnútra SR. Tieto budú prostredníctvom jednotného priestoru vo forme katalógu služieb poskytovať štátnym úradom a inštitúciám cloudové služby (typu IaaS, PaaS, SaaS) v požadovaných vysokých úrovnich kvality a bezpečnosti.
Uvedený materiál v slovenskom jazyku si môžete  stiahnuť tu a v anglickom jazyku tu.

V zmysle úlohy B2 uznesenia vlády SR č. 247/2014 k materiálu "Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe" Ministerstvo financií SR vydalo metodické usmernenie na spracovanie analýzy stavu a potrieb informačno-komunikačných technológií a na spracovanie harmonogramu migrácie informačno-komunikačných technológií jednotlivých rezortov do dátového centra štátu.
Metodické usmernenie  popisuje stanovený postup v súlade s úlohami uznesenia vlády. Postup centralizácie a rozvoja dátových centier sa dá v jednoduchosti charakterizovať ako súbor opakujúcich sa fáz: Analýza, Plánovanie, Migrácia a Hodnotenie. Samotné metodické usmernenie je zložené z dvoch hlavných častí:


1. Detailný popis postupu centralizácie a rozvoja dátových centier, rozdelený podľa fáz
2. Zoznam príloh, ktoré sa počas uvedeného postupu spracovávajú a zasielajú


Zámerom fázy Analýza je sumarizovať existujúci a plánovaný stav celého IKT, tak aby bolo možné vykonať identifikáciu tých aplikačných a technologických prostriedkov, pre ktoré bude na základe úrovne poskytovaných cloudových služieb vykonaná migrácia do rozvíjaných dátových centier štátu. Účelom fázy Plánovanie je pripraviť detailný plán migrácie IKT, na základe ktorého sa budú jednotlivé aktivity presunu realizovať. Fáza Migrácia predstavuje realizáciu schváleného harmonogramu migrácie IKT a zámerom fázy Hodnotenie je odpočet a vyhodnotenie plnenia harmonogramu migrácie IKT.

Metodické usmernenie s prílohami si môžete stiahnuť tu.

Ministerstvo financií SR zorganizovalo pre jednotlivé rezorty v priebehu mesiaca september 3 workshopy, ktorých cieľom bolo detailnejšie oboznámenie s predmetným metodickým usmernením a katalógom služieb poskytovaných dátovými centrami štátu.

Prezentáciu z workshopov si môžete stiahnuť tu.

V zmysle úlohy B3 uznesenia vlády SR č. 247/2014 k materiálu "Návrh centralizácie a rozvoja dátových centier v štátnej správe" Ministerstvo financií SR publikovalo katalóg služieb poskytovaných dátovými centrami štátu.
Katalóg služieb je rozdelený podľa modelov poskytovania služieb, pričom v súčasnosti obsahuje poskytované a plánované služby prenájmu priestorov Dátového centra a plánované služby IaaS Dátového centra.

Aktuálnu verziu katalógu cloudových služieb si môžete stiahnuť tu.


Publikované: 30.09.2014 / Aktualizované : 31.08.2015 / MF SR
Po Ut St Š Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
19415
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
72357
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
52234
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
9723
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
51281
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky