RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Terminológia

Terminológia je dôležitou súčasťou sémantickej interoperability, t.j. laicky povedané - rovnaké pochopenie obsahu všetkými používateľmi a priradenie konkrétneho významu konkrétnemu pojmu v konkrétnej oblasti.

V súčasnosti existuje v oblasti informatizácie spoločnosti množstvo zaužívaných pojmov, ktoré však často krát chápu odlišne alebo ešte bežnejším javom je pomenovávanie stále tých istých objektov novými pojmami. Slovenčina najčastejšie preberá pojmy z oblasti informatizácie a IKT poslovenčením anglických výrazov a o vlastné výrazy sa pokúša iba málokedy (aj to nie vždy šťastne).

Vo všeobecnosti existuje veľké množstvo striktných čiastočných aj úplných, oficiálnych aj neoficiálnych slovníkov, výkladových aj vysvetľujúcich glosárov a zdrojov, ich zjednoteniu a vzájomnému porovnaniu sa však doposiaľ venovala iba malá pozornosť a to vrátane hľadania vzájomných vzťahov medzi pojmami slovenskými a zahraničnými.

Okrem všeobecného pojmologického základu existuje množstvo špecifických pojmov pre rôzne špecifické oblasti a témy informatizácie (napr. telekomunikačná oblasť, oblasť elektronického zdravotníctva atď.), prípadne rôznych skratiek alebo aj výrazov používaných určitými organizáciami a podobne (Európska únia, NATO, OECD atď.)

Prvý pokus a analýzu a získanie prehľadu vo  všeobecnej oblasti informatizácie spoločnosti vykonalo Ministerstvo financií SR, ktoré vydalo v máji 2008 vo vestníku č. 5/2008 pdfMetodický pokyn na použitie odborných výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti (549 kB). Tento sa zameriava najmä na pojmy používané v oblasti legislatívy a strategických materiálov, zatiaľ je to však iba prvá podoba a predpokladá sa ďalšia aktualizácia v budúcnosti.

Tu uvádzame niektoré zo známych zdrojov:

 


Publikované: 02.05.2008 / Aktualizované : 07.10.2008 / Peter Bíro
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18773
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
71307
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49753
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
6853
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
40152
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky