RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020)

        Strategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020) vypracovalo Ministerstvo financií SR za účelom splnenia ex ante kondicionalít definovaných v rámci tematického cieľa 2 „Zlepšenie prístupu k informačným a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality“, prostredníctvom ktorých Európska únia posudzuje pripravenosť členských štátov realizovať zvolené investičné priority v programovom období 2014 – 2020. 
        Strategický dokument stanovuje stratégiu ďalšieho rozvoja digitálnych služieb a infraštruktúry prístupovej siete novej generácie na Slovensku na programové obdobie 2014 – 2020. Zároveň plní ciele uvedené v pozičnom dokumente Európskej komisie a realizuje opatrenia Digitálnej agendy pre Európu, pričom nadväzuje na aktivity realizované v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti v programovom období 2007 – 2013.
        Strategický dokument slúži ako východisko pre prípravu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (prioritná os Informačná spoločnosť) v programovom období 2014 - 2020.
Medzi investičné priority ďalšieho rozvoja informačnej spoločnosti na Slovensku, definované v Strategickom dokumente patria:
- Služby občanom a podnikateľom;
- Efektívna verejná správa;
- Širokopásmové pripojenie/NGN;

Dňa 08.01.2014 vzala vláda SR Strategický dokument na vedomie.

pdfStrategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020) (3649 kB)

pdfStrategický dokument pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete novej generácie (2014 – 2020) - anglická verzia (3014 kB)


Publikované: 31.01.2014 / Aktualizované : 03.02.2014 / SORO OPIS
Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
18770
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
71306
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
49752
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
6853
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
40152
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (MF SR) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky