RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Štandardy rýchlo a ľahko

Táto stránka je určená najmä tým, ktorí o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy počujú prvý krát a potrebujú sa v tejto téme "zorientovať".

 1. Čo to vlastne sú tie štandardy ?
 2. Čo sa mi môže stať, keď štandardy nedodržím ?
 3. Čo keď sa vydá nový výnos a tento obsahuje nové požiadavky ? Ako to mám stihnúť ?
 4. Ako zistím, že niečo nedodržiavam ?
 5. Kde nájdem potrebné informácie o štandardoch ?
 6. Ja tomu nerozumiem - kto mi to môže dôkladnejšie vysvetliť ? Existujú nejaké školenia ?
 7. Sú len jedny štandardy alebo je ich viac ?
 8. Mám vážny problém dodržať niektorú oblasť štandardizácie - čo mám robiť ?
 9. Chcem navrhnúť nový štandard alebo upraviť existujúci - ako na to ?

Čo to vlastne sú tie štandardy ?

Štandardy sú pravidlá, ktoré musia zo zákona spĺňať všetky informačné systémy verejnej správy (IS VS). IS VS sú napr. rôzne registre, systémy slúžiace na zabezpečenie výkonu verejnej správy atď. Štandardy nie sú iba technické normy (napr. STN), ale aj rôzne smernice, postupy a podobne.
Upozorňujeme, že aj weby (označované aj webové sídla, internetové stránky, portály atď.) sú buď prezentačnou vrstvou IS VS alebo samostatnými IS VS.

Čo sa mi môže stať, keď štandardy nedodržím ?

Gestor štandardizácie (Ministerstvo financií SR) môže udeliť v zmysle zákona nemalú pokutu, prípadne siahnuť k ďalším sankciám, ktoré sú v jeho kompetencii. Prvým stupňom sankcií je zväčša upozornenie a žiadosť o nápravu, avšak aj s ohľadom na obdobie, ktoré už prešlo od zavedenia prvých štandardov pre IS VS (od júna resp. augusta 2006) a poskytovaných prechodných období nemusí takéto upozornenie nastať. Opakované porušovanie alebo ignorovanie žiadosti o nápravu môže samozrejme znamenať prísnejšie sankcie.
Zároveň je však potrebné povedať, že pre dodržiavanie existujú určité hranice tolerancie - porušenie banálnej veci nemusí automaticky znamenať návrh na sankciu - presné náležitosti sú predmetom jednotlivých metodík.

Čo keď sa vydá nový výnos a tento obsahuje nové požiadavky? Ako to mám stihnúť?

Nové štandardy majú VŽDY minimálne ročný odklad účinnosti, takže ich splnenie by nemalo byť vážnym problémom.

Ako zistím, že niečo nedodržiavam?

Okrem "domácich" kontrol vlastníkmi IS VS (napr. v spolupráci s dodávateľom) vykonáva monitorovanie aj samotné Ministerstvo financií SR - jeho výsledky sú zverejňované v príslušnej časti tohto sídla. Tieto výsledky sú však iba všeobecné štatistiky, konkrétne výsledky sú organizácii zasielané až na základe jej žiadosti (postačujúce je zaslanie e-mailu na adresu standard@mfsr.sk.
Pri žiadosti je potrebné uviesť, o ktoré výsledky je záujem (rok a konkrétnu etapu, ak ich v danom roku bolo viac) a ktorú oblasť štandardizácie (postačuje identifikovať heslovite - e-maily, domény, súbory, prístupnosť, obsah a funkcie) je záujem.
Ministerstvo uverejňuje aj metodiky o spôsobe monitorovania či správneho dodržiavania štandardov, ktoré sú pomôckou pri sebahodnotení.
MF SR v tejto súvislosti odporúča uvádzanie povinnosti dodržiavania platnej legislatívu priamo do zmlúv s dodávateľmi (najvhodnejšie priamo daného zákona 275/2006 či platného výnosu), čím sa je možné jednoducho vyhnúť problémom v prípade hľadania vinníka nedodržiavanie alebo problémom typu "aké požiadavky to mám dodávateľovi vlastne zadať"?

Kde nájdem potrebné informácie o štandardoch?

Samotné štandardy sa nachádzajú vždy v aktuálne platnom Výnose o štandardoch pre IS VS, doplňujúce informácie je možné nájsť v metodickom pokyne, na tomto webe a pre používanie súborov aj na webe SISp, v prípade, že ani to nestačí, je možné požiadať o radu gestora štandardizácie (Ministerstvo financií SR) na adrese standard@mfsr.sk.

Poznámka: Všetky metodické pokyny sú vždy iba odporúčajúce [pokiaľ ich nejaký konkrétny gestor procesu (napr. cez riadiace dokumenty OPIS pre projekty OPIS) neprehlási za povinné na svoje účely], záväzné je iba to, čo obsahuje výnos.

Ja tomu nerozumiem - kto mi to môže dôkladnejšie vysvetliť? Existujú nejaké školenia?

Ministerstvo financií SR je ochotné priamo vykonať školenia o jednotlivých oblastiach štandardizácie - o takéto školenia je možné požiadať na adrese standard@mfsr.sk a vzájomne sa dohodnúť. Samozrejme, o školenie musí byť dostatočný záujem - školenie pre jednotlivcov nie je možné z časového hľadiska vykonávať.
Okrem toho existujú aj ďalšie organizácie, ktoré môžu poskytovať školenia, za ich kvalitu však ministerstvo neručí.

Sú len jedny štandardy alebo je ich viac ?

Štandardov existuje viac druhov (aspoň na Slovensku) - okrem štandardov pre IS VS (v kompetencii MF SR) existujú aj zdravotnícke štandardy (v kompetencii Ministerstva zdravotníctva SR), štandardy pre geografické informačné systémy (v kompetencii Úradu geodézie, kartografie a katastra SR) a podobne. Na tejto stránke sa budeme zaoberať najmä tými prvými.
Samotné štandardy pre IS VS sa delia na rôzne oblasti štandardizácie (napr. informačná bezpečnosť, prístupnosť webových sídiel, používanie súborov, výmena dát...) a ich poňatie a popis môže byť pre každú oblasť úplne odlišné.

Mám vážny problém dodržať niektorú oblasť štandardizácie - čo mám robiť?

Najjednoduchším spôsobom je osloviť priamo Ministerstvo financií SR (najvhodnejšie je použitie adresy standard@mfsr.sk) a pokúsiť sa vysvetliť svoju situáciu.

Chcem navrhnúť nový štandard alebo upraviť existujúci - ako na to ?

Návrh nového štandardu alebo zmenu existujúceho môže podať ktokoľvek, musí však splniť niekoľko podmienok:

 1. Návrh musí byť zaslaný na adresu standard@mfsr.sk. Iné miesta nezaručujú začatie štandardizačného procesu.
 2. K návrhu je nutné priložiť vyplnenú aktuálnu verziu kritérií na posudzovanie návrhov štandardov (nájdete ju na osobitnej stránke k štandardom)
 3. Predkladateľ si musí návrh obhájiť v celom štandardizačnom procese (t.j. buď sa priamo zúčastniť príslušných stretnutí alebo byť k dispozícii na telefonickú/elektronickú komunikáciu - podľa rozhodnutia riadiacich členov Komisie pre štandardizáciu IS VS, najmä v závislosti od rozsahu a odbornosti návrhu)


Publikované: 12.01.2009 / Aktualizované : 29.09.2014 / _Peter Bíro
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83371
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100462
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60794
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22683
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88296
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky