RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Štandardy pre informačné systémy verejnej správy

Preskočiť na:
Štandardy - Súvisiace dokumenty - Komisia pre štandardizáciu IS VS - Oblasti štandardizácie - Terminológia - Kontakt

Štandardy

Štandardy sú nástrojom pre zavádzanie a udržiavanie interoperability informačných systémov a využívania informačno-komunikačných technológií.

V zmysle pôvodného znenia  zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy sú definované nasledovne:

"Štandardom je súbor pravidiel spojených s vytváraním, rozvojom a využívaním informačných systémov verejnej správy, ktorý obsahuje charakteristiky, metódy, postupy a podmienky, najmä pokiaľ ide o bezpečnosť a integrovateľnosť s inými informačnými systémami. Štandardy musia byť otvorené a technologicky neutrálne."

Zákon, jeho úplné znenie a jednotlivé novely nájdete na našej stránke k legislatíve pre informatizáciu spoločnosti.

Upozornenie: Pre tých, ktorí sa v tejto oblasti zatiaľ príliš nevyznajú, odporúčame otvoriť si štandardy rýchlo a ľahko.

Výnos o štandardoch pre IS VS

Štandardy sú vydávané všeobecne záväzným právnym predpisom (výnosom). Kompetentným orgánom na ich vydávanie je v súčasnosti Ministerstvo financií SR. Aktuálny výnos vrátane príloh vyšiel 13. marca 2014 v Zbierke zákonov, tu je jeho kompletné znenie:

Zmeny oproti výnosu č. 312/2010 je možné nájsť v časti štandardizačné dokumenty.

Pre úplnosť uvádzame aj predchádzajúce výnosy a ich metodické pokyny:

Súvisiace dokumenty

Dátové štandardy

V súvislosti s Výnosom o štandardoch pre ISVS je k jeho druhej prílohe (dátové štandardy) vydaný aj osobitný vysvetľujúci metodický pokyn, ktorý je možné nájsť vo Finančnom spravodajovi MF SR č. 8/2008 alebo aj nižšie:

pdf Metodický pokyn na popis dátových štandardov (226 kB)

Prístupnosť

Vzhľadom na zmenu zdrojových smerníc prístupnosti z verzie 1.0 na verziu 2.0 (tzv. Web Content Accessibility Guidelines 2.0 - nájsť ich je možné na webovom sídle W3C) bola vypracovaná analýza pre potrebu harmonizácie slovenských štandardov s týmto dokumentom.

Zároveň uvádzame, že podľa posledných dokumentov Európskej únie sú práve WCAG 2.0 smernicami, ktoré by mal každý členský štát zohľadniť vo svojich metodikách a postupoch.

pdf Harmonizácia štandardov prístupnosti podľa pravidiel Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (556 kB)

Konverzia dokumentov

MF SR vzhľadom na povinnosť zverejňovania elektronických zmlúv verejnej správy na internete (od 1.1.2011) vypracovalo špecifické usmernenie, ktoré v základnej podobe spracováva problematiku konverzie (prevodu) písomných dokumentov na elektronické.

Toto usmernenie je prvým dokumentom zaoberajúcim sa rôznymi požiadavkami takejto konverzie, a nakoľko sa do budúcnosti očakáva jeho rozširovanie, je označený aj verziou. V prípade, že máte k tejto téme nejaké zaujímavé podnety alebo problémy, neváhajte ich zaslať na adresu standard@vicepremier.gov.sk  - pomôžete tak vylepšiť kvalitu tohto dokumentu!

Usmernenie bolo 17.2.2011 aktualizované na verziu 1.1 a 6.5.2011 v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti SR a Úradom vlády SR aktualizované na verziu 2. Posledná verzia (v3) bola vydaná 22. marca 2012:

pdf Usmernenie pre konverziu písomných dokumentov na elektronické dokumenty (verzia 3) (151 kB)

Referencovateľné identifikátory

Jednou z novších tém dátovej štandardizácie je sémantická výmena údajov, ktorá je založená na sémanticky vyšších formátoch ako iba CSV alebo XML. S tou súvisí aj zavádzanie časovo perzistentných referencovateľných identikátorov, ktoré majú štandardne tvar URI t.j. adresy, ktorú je bežne vidno vo webových prehliadačoch pri zadávaní tzv. domény.

Nakoľko výnos zavádza v súvislosti s niektorými údajmi požiadavku používania referencovateľných identifikátorov, dôležitou súčasťou jej splnenia je jednotnosť ich tvorby. K tomuto slúži zoznam referencovateľných identifikátorov.

pdf zoznam_referencovateľných_identifikátorov_(verzia 1.1) (128 kB)

(vydaný 30.6.2015 elektronicky na www.informatizacia.sk)

Usmernenie k zásuvným modulom vo webových prehliadačoch

MF SR vzhľadom na viaceré významné zmeny v oblasti webových prehliadačov, ako je napríklad ukončenie funkčnosti rozhrania NPAPI vo webových  prehliadačoch Google Chrome a Mozilla Firefox či významné rozšírenie nových prehliadačov bez podpory zásuvných modulov, vypracovalo usmernenie, ktoré  informuje o aktuálnom stave rozhraní pre zásuvné moduly vo webových prehliadačoch a zároveň usmerňuje správcov obsahu ohľadom súvisiacich povinností vyplývajúcich z Výnosu o štandardoch pre ISVS.

pdf Usmernenie_k_zásuvným_modulom (verzia 1.0) (494 kB)

Komisia pre štandardizáciu IS VS

Hlavným poradným a konzultačným orgánom pre oblasť štandardizácie je Komisia pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy, zriadená pri Ministerstve financií SR. Jej členovia sa skladajú zo širokého spektra odborníkov, zastupujúceho verejnú správu, ako aj súkromný a akademický sektor. Komisia si zriaďuje pracovné skupiny, ktoré sa zaoberajú špecifickými oblasťami a otázkami štandardizácie.

Všetky štandardy vydávané výnosom sú pred zaradením do legislatívneho schvaľovacieho procesu spracovávané a schvaľované Komisiou pre štandardizáciu informačných systémov verejnej správy resp. jej pracovnými skupinami. Viac o činnosti Komisie a jej pracovných skupín nájdete na príslušnej stránke.

Oblasti štandardizácie

Štandardy rozdeľujeme podľa oblasti uplatnenia najmä na:

 1. Technické štandardy*.
 2. Štandardy prístupnosti webových stránok*.
 3. Štandardy pre používanie súborov (pôvodne pre jednorazovú elektronickú výmenu dát)*.
 4. Štandardy pre názvoslovie elektronických služieb*.
 5. Bezpečnostné štandardy*.
 6. Dátové štandardy*. 
 7. Štandardy elektronických služieb verejnej správy (vrátane elektronických formulárov)*.
 8. Štandardy projektového riadenia (IT projektov)*.
 9. Štandardy poskytovania údajov v elektronickom prostredí (najmä otvorené údaje)*.
 10. Štandardy poskytovania cloud computingu a využívania cloudových služieb*.
 11. Metadátové štandardy (napr. pre zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr*).
 12. Štandardy pre priestorovú identifikáciu.
 13. Štandardy pre zdravotnícke informačné systémy*.
 14. Štandardy pre elektronické registratúry*.
 15. Štandardy pre elektronický podpis*.

V súčasnosti vydané štandardy sú označené *, ďalšie sa do platnosti pripravujú.

Nie všetky štandardy vydáva Ministerstvo financií SR - niektoré patria do kompetencie iných orgánov verejnej správy. Tieto by mali mať k diskusii o ich štandardoch povinne zriadenú e-mailovú adresu v tvare standard@vicepremier.gov.sk. Viac k tejto téme na osobitnej stránke.

Vyššie uvedený zoznam nemusí byť kompletný, nakoľko sa dynamicky prispôsobuje potrebám v súlade s inováciou informačno-komunikačných technológií a postupov v oblasti informatizácie.

Terminológia

Okrem samotných štandardov je dôležitou súčasťou štandardizácie aj harmonizácia používaných pojmov, ktorá je vo všeobecnosti považovaná za tzv. sémantickú interoperabilitu. Ministerstvo financií SR preto vydalo prvú verziu metodického pokynu, ktorý obsahuje glosár pojmov používaných v legislatíve, ale aj iných materiáloch pre oblasť informatizácie spoločnosti.

Glosár sa v prvej fáze zameriava najmä na všeobecné pojmy, v budúcnosti bude rozvíjať "optimalizované" všeobecné pojmy (množstvo pojmov je v súčasnosti citáciou, ktorá má špecifický účel) a ďalej bude adresovať aj konkrétne oblasti informatizácie.

pdf Metodický pokyn na použitie odborných výrazov pre oblasť informatizácie spoločnosti (548 kB)

Kontakt

Podnety, návrhy na zmenu, úpravy, zaradenie nových požiadaviek súvisiacich s oblasťou štandardizácie a najmä vyššie uvedenými predpismi môžete zasielať na adresu standard@vicepremier.gov.sk

Podnety na štandardy v kompetencii iných úradov zasielajte na adresu standard@prislusnaadresauradu.sk* (tvar "prislusnaadresauradu" nahradte relevantnou e-mailovou adresou daného úradu za znakom @)

V prípade návrhu nových štandardov alebo požiadaviek je potrebné doplniť aj vypracované pdf kritériá na posudzovanie štandardov (40 kB).

Zaujímavým zdrojom pre používanie súborov je aj web SISp.


Publikované: 04.09.2007 / Aktualizované : 29.03.2017 / Peter Bíro
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83415
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100494
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60810
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22693
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
88561
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky