RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Poradňa

Elektronizácia služieb miest "eMestá", rozdelenie položky "Publicita a informovanosť" v rozpočte

Je nutné rozdelenie položky Publicita a informovanosť v rozpočte projektu samostatne na nákup tabúľ (informačná tabuľa a trvalo vysvetľujúca tabuľa) a obstaranie letákov, brožúr a pod. do dvoch samostatných položiek, alebo je možné uvádzať všetky položky v rámci publicity a informovanosti jednou položkou s tým, že sa do komentáru uvedie z čoho všetkého položka pozostáva?

Rozdelenie položky publicita na samostatné položky rozpočtu nie je nutné, pokiaľ ste ešte neobstarali ich dodávateľa, resp. neexistuje zmluva s dodávateľom, kde je presne uvedený počet a cena jednotlivých zložiek. Avšak, ak sa do rozpočtu teraz uvedie 1 položka, tak je potrebné do komentára rozpočtu projektu alebo do opisu projektu jednoznačne prehlásiť, že žiadateľ si uvedomuje potrebu jednoznačnej identifikácie ekonomickej klasifikácie jednotlivých súčastí publicity v budúcnosti a zrealizuje to aktualizáciou rozpočtu (v prípadnom dodatku tak, aby to bolo správne v zmysle metodického usmernenia MF SR - MF/010175/2004-42 – v aktuálnej verzii). Problém nastáva práve pri tabuliach a prípadne brožúrach, ktoré nie sú klasifikované na EK 637 003, ale na EK 637 004. V prípade, že sa položka teraz uvedie do rozpočtu ako jeden celok, tak je potrebné v komentári položky popísať, čo ste predpokladali presne v tejto položke realizovať, t. z. aké druhy publicity a približne v akom rozsahu. Aj pre hodnotiteľa, ktorý bude žiadosť posudzovať, musí byť jednoznačné, ako ste dospeli k samotnej celkovej sume. Zároveň je potrebné ubezpečiť SORO OPIS, že žiadny z jednotlivých výdavkov v rámci publicity nepresiahne hranicu kapitálového výdavku, nakoľko tieto nie sú v podporných aktivitách oprávnené. V praxi to znamená, že cena jednej tabule vrátane grafického návrhu, materiálu a inštalácia nesmie prekročiť limit stanovený vo vyššie uvedenom metodickom usmernení. V prípade takto miereného popisu k jednej položke publicita a informovanosť by nemal nastať problém s jej detailnejším rozpisom v budúcnosti.

02.08.2013 | OPIS, Výzvy Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
82680
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
99887
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60535
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22440
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
85142
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky