RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Poradňa

Elektronizácia služieb miest "eMestá", vypracovanie dokumentu KRIS

Podľa informácií vo výzve (bod 2.4.3 Organizačné a procesné podmienky) musí mať žiadateľ schválený dokument KRIS, s uvedeným IS, na ktorý žiadateľ žiada NFP. Podľa dostupných informácií, schvaľovalo MF SR Koncepcie rozvoja IS len krajským mestám. Ako máme postupovať pri schválení KRIS v našom meste?

V rámci predloženia Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“) k výzve „eMestá“ je povinnou súčasťou žiadosti čestné vyhlásenie (viď. výzva, str. 23 – prílohy k ŽoNFP, č. 14), ktorým sa dokladuje vypracovanie koncepcie rozvoja informačných systémov (KRIS) príslušnej obce (viď. str. 20, bod n Príručky pre žiadateľa OPIS: http://www.informatizacia.sk/prirucka-pre-ziadatela-o-nfp/1885s).
 
Zákon č. 289/2012 Z. z. s účinnosťou od 1. novembra 2011 ustanovil, že MF SR
1.       usmerňuje tvorbu koncepcií všetkých povinných osôb,
2.       schvaľuje koncepcie rozvoja štátnym orgánom a VÚC (a teda obciam nie).
 
Na tvorbu KRIS slúži centrálny metainformačný systém verejnej správy (MetaIS) pre všetky povinné osoby.
MF SR obci sprístupní v MetaIS podklad na tvorbu KRIS, ktorý obec upraví podľa svojho reálneho projektu rozvoja.
Okrem projektu rozvoja je potrebné zapísať do MetaIS aj prevádzkované služby, ako to vyplýva z § 3 ods. 4 písm. f) zákona č. 275/2006 o ISVS.
 
Obec, ktorá je správcom informačného systému, prevádzkovaného alebo plánovaného, má mať vypracovanú KRIS v MetaIS a schválenú svojim štatutárnym orgánom (najneskorší možný termín schválenia KRIS je špecifikovaný v aktuálnej výzve).
Obec nepredkladá svoju KRIS na schválenie Ministerstvu financií SR.
Pre zriadenie prístupu do MetaIS je potrebné zaslať požiadavku s nasledovnými údajmi na adresu metais@mfsr.sk:
Titul, meno, priezvisko, telefonický a mailový kontakt zodpovednej osoby.
Prístup do MetaIS je možný aj pre viacero kontaktných osôb. Z dôvodu zastupiteľnosti je vhodné určiť napr. dvoch zamestnancov mesta na pridelenie prístupových práv a evidovanie údajov do MetaIS.

11.06.2013 | OPIS, Výzvy Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky