RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Poradňa

Zverejnovanie zmluv

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať, ktoré webové sídla majú povinnosť prístupnosti. Viem, že tam patria weby štátnej správy a územnej samosprávy. Musia byť podľa zákona prístupné aj webové sídla škôl, zdravotníckych zariadení a podobne? Ďakujem.

Zoznam máte typov organizácií máte presne daný v § 3 ods. 3 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy, ale uvediem ho aj tu:

"(3) Povinnými osobami na účely tohto zákona sú

  1. ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy,
  2. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky, Poštový regulačný úrad, Úrad pre reguláciu sieťových odvetví a iné štátne orgány,
  3. obce a vyššie územné celky,
  4. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, Kancelária prezidenta Slovenskej republiky, Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky, Kancelária verejného ochrancu práv, Ústav pamäti národa, Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne, Tlačová agentúra Slovenskej republiky, Slovenská televízia, Slovenský rozhlas, Rada pre vysielanie a retransmisiu,
  5. právnické osoby v zriaďovateľskej alebo zakladateľskej pôsobnosti povinných osôb uvedených v písmenách a) až d),
  6. komory regulovaných profesií a komory, na ktoré je prenesený výkon verejnej moci s povinným členstvom, 2a)
  7. fyzické osoby a iné právnické osoby, ako sú uvedené v písmene e), na ktoré je prenesený výkon verejnej moci2a) alebo ktoré plnia úlohy na úseku preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitného predpisu.2b)

2a) Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.
2b) Napríklad zákon č. 610/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov."

Keďže školy a zdravotnícke zariadenia vo väčšine prípadov spadajú pod písm. e), ich webové sídla majú povinnosť dodržiavať štandardy pre informačné systémy verejnej správy (vrátane prístupnosti). Výnimkou sú iba čisto súkromné prípadne cirkevné typy takýchto organizácií.

Peter Bíro

Tím informatizácia

04.05.2012 | Legislatíva, Štandardizácia Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83348
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100443
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60770
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22666
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87388
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky