RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj - OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) je medzivládna organizácia ekonomicky najrozvinutejších štátov sveta, ktoré prijali princípy demokracie a trhovej ekonomiky. Zakladajúci dokument OECD bol podpísaný 14. decembra 1960. OECD vznikla transformáciou Organizácie pre európsku hospodársku spoluprácu -OEEC (Organisation for European Economic Co-operation). OECD koordinuje ekonomickú a sociálno-politickú spoluprácu členských štátov, sprostredkováva nové investície a presadzuje liberalizáciu medzinárodného obchodu. Cieľom OECD je napomáhať ekonomickému rozvoju, eliminovať nezamestnanosť, stabilizovať a rozvíjať medzinárodné finančné trhy.
S OECD spolupracuje Európska komisia, všetky členské štáty EÚ a ďalších takmer 70 štátov. Slovensko je členom OECD od roku 2000.

 

Výbor pre informačnú, počítačovú a komunikačnú politiku - ICCP  

V oblasti elektronických komunikačných sietí a služieb a informačných a komunikačných technológií (IKT) zohráva rozhodujúcu úlohu v OECD Riaditeľstvo pre vedu, technológiu a priemysel DSTI (Directorate for Science, Technology and Industry) a najmä jej Výbor pre informačnú, počítačovú a komunikačnú politiku - ICCP (Committee for Information, Computer and Communications Policy). Tento výbor zodpovedá za podporu politiky a regulačného prostredia potrebného pre rozširovanie internetu a IKT, ktoré podporujú inovácie, produktivitu, rast, trvalo udržateľný rozvoj a sociálny prospech spoločnosti.

Úlohy výboru ICCP:

 • podpora inovácií, investícií a hospodárskej súťaže v oblasti IKT,
 • pomoc pri konvergencii digitálnych sietí, zariadení, aplikácií a služieb
 • podpora prístupu k sieťam a službám IKT.
 • posilnenie bezpečnosti informačných systémov a sietí ako aj ochrana osobných údajov, s dôrazom na zvyšovanie dôvery používania internetu a IKT produktov a služieb,
 • podpora spoluprácu medzi členskými krajinami a koordinácia ich politiky na národnej a medzinárodnej úrovni v oblastiach spomenutých vyššie.

 

MF SR má svoje zastúpenie v nasledujúcich pracovných skupinách Výboru ICCP :

 1. Pracovná skupina pre komunikačnú infraštruktúru a politiku služieb (WP CISP)
  Pracovná skupina WP CISP podporuje výmenu skúsenosti medzi členskými krajinami a hodnotí súčasný rozvoj v oblasti komunikačnej infraštruktúry a služieb, analyzuje hospodárske a sociálne dopady zmien štruktúry telekomunikačného trhu, vrátane internetu a konvergencie medzi sektormi telekomunikácií a vysielateľov, podporuje rozvoj sietí novej generácie a zvyšovanie širokopásmového prístupu. Taktiež analyzuje medzinárodné a obchodné záležitosti v oblasti telekomunikačných a informačných služieb a podporuje medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti.
 2. Pracovná skupina pre informačnú ekonomiku (WP IE)
  Pracovná skupina WP IE posudzuje, analyzuje a hodnotí hospodárske a sociálne dopady rozvoja, šírenia a využívania IKT, produktov a služieb v oblasti elektronického obchodu a digitálneho obsahu. Identifikuje faktory, ktoré podporujú používanie IKT, produktov a služieb a ich aplikácií v oblasti hospodárstva a informačnej spoločnosti a vyvíja nástroje pre meranie a medzinárodné porovnávanie.
 3. Pracovná skupina pre informačnú bezpečnosť a ochranu súkromia (WP ISP)
  Pracovná skupina WP ISP analyzuje ekonomické a sociálne dopady technológií, aplikácií a služieb pre rozvoj politiky v oblasti bezpečnosti informačných systémov a sietí a ochrany údajov a súkromia. Stanovuje a rozvíja politické princípy, usmernenia, najlepšie skúsenosti a ostatné inštrumenty potrebné pre bezpečnosť informačných systémov a sietí, ochranu osobných údajov a súkromia najmä v oblastiach, v ktorých je zvýšená potreba medzinárodnej spolupráce. Podporuje ciele a stanovuje implementáciu relevantných OECD odporúčaní, deklarácií, politických rámcov a stratégií.
 4. Pracovná skupina pre indikátory informačnej spoločnosti (WPIIS)
  Pracovná skupina WP IIS zabezpečuje sústavné zlepšovanie metód pre zber medzinárodne porovnateľných údajov za účelom zistenia miery ponuky a dopytu po IKT, vrátane štandardov pre meranie IKT sektora, IKT tovarov a služieb vrátane elektronického obchodu, IT bezpečnosti, digitálneho obsahu a prístupu na internet. Realizuje vyhodnotenie dopadov IKT na hospodárstvo, predovšetkým na rast, produktivitu, inovácie a sociálny prospech v oblasti vzdelávania, zdravotníctva a služieb štátnej a verejnej správy. Pôsobí ako „stredisko výmeny informácií“, prostredníctvom ktorého si môžu krajiny vymieňať informácie a skúsenosti o metódach zbierania, zostavenia, analýz a prezentácie údajov, ktoré používajú ako ukazovatele pre informačnú spoločnosť.

V roku 2014 bol Výbor ICCP premenovaný na  COMMITTEE ON DIGITAL ECONOMY POLICY (CDEP).

viac info: www.oecd.org, www.oecd.org/sti/ict

Aktualita: OECD vydala dňa 15. 7. 2015 analytickú prehľadovú ročenku: Výhľad digitálnej ekonomiky 2015 (Digital Economy Outlook 2015), ktorý popisuje viaceré oblasti: digitálna ekonomika ako priorita, cenová deflácia v službách, konvergencia, spoločnosti on-line, priority mladých, dôvera ako kľúč k budúcnosti digitálnej ekonomiky, internet vecí.
Samotný dokument nájdete tu: http://www.oecd.org/internet/oecd-digital-economy-outlook-2015-9789264232440-en.htm.


Publikované: 25.03.2011 / Aktualizované : 21.07.2015 / Daniela Loffayová
Po Ut St Š Pi So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
82692
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
99897
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60542
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22468
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
85176
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky