RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Expertné skupiny Európskej komisie

Generálne riaditeľstvo pre informačnú spoločnosť a média
Information Society and Media Directorate-General - DG INFSO

Generálne riaditeľstvo je administratívnym a technickým aparátom Európskej komisie.

Medzi hlavné úlohy DG INFSO patrí:
• podporovať lisabonský proces a ciele prostredníctvom súdržných a cielených opatrení súvisiacich s informačnou spoločnosťou a výskumom, audiovizuálnym sektorom a médiami,
• podporovať európsku informačnú spoločnosť založenú na inovácii, tvorivosti a začlenení,
• podporovať inováciu prostredníctvom posilňovania konkurencieschopnosti odvetvia informačných a komunikačných technológií (IKT) a s nimi súvisiacich výrobkov a služieb a snahy o dosiahnutie rozvoja výskumu vytváraním vhodného prostredia pre IKT založené na inovácii a podporovaním čo najširšieho a najúčinnejšieho využívania IKT najmä v malých a stredných podnikoch,
• podporovať začlenenie poskytovaním širokého prístupu k IKT a využívaním služieb IKT pre občanov a podniky,
• priblížiť informačnú spoločnosť občanom a podnikom zvyšovaním prestíže a vplyvu informačnej spoločnosti a politík v oblasti médií na úrovni EÚ a na úrovni členských štátov.

 

MF SR má zastúpenie v nasledujúcich expertných skupinách patriacich pod DG INFSO:

Expertné skupiny pre Digitálnu Agendu pre Európu

Skupina zástupcov na vysokej úrovni pre Digitálnu Agendu pre Európu - HLG DAE
Táto poradná skupina pôsobí pod Generálnym riaditeľstvom informačnej spoločnosti a médií (DG INFSO). Zástupcovia členských štátov EÚ a Európskej komisie v tejto skupine prejednávajú na najvyššej úrovni strategické ciele a priority dokumentu "Digitálna Agenda pre Európu". Sledujú a vyhodnocujú napĺňanie cieľov tohto strategického dokumentu.

Prípravný výbor HLG DAE - sherpa
DAE HLG Preparatory meeting - je prípravné stretnutie kompetentných zástupcov členských krajín EÚ, ktorých úlohou je implementácia cieľov Digitálnej agendy na národných úrovniach, vzájomné zdielanie informácií o pokrokoch v napĺňaní cieľov Digitálnej Agendy pre Európu, vyhodnocovanie a príprava následných krokov vedúcich k celkovej úspešnej implementácií DAE. Úlohou je zjednotenie názorov členských štátov na ďalší vývoj agendy, ktorý by mohol byť ohrozený v súvislosti s rozdielnosťou predstáv členských krajín. 

Expertná skupina na vysokej úrovni pre eGovernment stratégie

 

Expertná skupina komunitárneho programu CIP

Výbor pre podporu politiky ICT pre program konkurencieschopnosť a inovácia (CIP)
Tento riadiaci výbor je zaradený pod Generálne riaditeľstvo informačná spoločnosť a médiá (DG INFSO). Do jeho kompetencie spadá schvaľovanie pracovného programu, výziev na predkladanie projektov a vyhodnocovanie výziev komunitárneho programu pre konkurencieschopnosť a inováciu – CIP.

 

Expertná skupina komunitárneho programu Safer Internet

Výbor pre implementáciu viacročného programu Spoločenstva na podporu bezpečnejšieho používania internetu a nových online technológií - Safer Internet
Predstavuje takisto riadiaci výbor prislúchajúci pod Generálne riaditeľstvo informačná spoločnosť a médiá (DG INFSO). Schvaľuje pracovný program, výzvy na predkladanie projektov a vyhodnotenie výziev komunitárneho programu Safer Internet.

 

Expertná skupina pre správu internetu

Skupina zástupcov na vysokej úrovni pre správu internetu
Ide o neformálnu skupinu s poradnou funkciou, vedenú zástupcom DG INSFO. Prerokúva aktuálne otázky správy internetu vo vzťahu ku ICANN - GAC. Medzi jej činnosti patrí aj príprava spoločných stanovísk EÚ k problematike správy domén alebo k vybraným otázkam z úloh GAC.

 

Generálne riaditeľstvo pre informatiku
Directorate-General for Informatics - DIG IT

Medzi hlavné úlohy DIG IT patrí:

 • určuje IT stratégiu Európskej komisie,
 • poskytuje Komisii a prípadne ostatným európskym inštitúciám a orgánom vysokokvalitné a pokrokové:
  elektronické služby a riešenia týkajúce sa IT infraštruktúry,podporné služby a telekomunikačné zariadenia,
 • zabezpečuje informačné systémy v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na podporu vnútorných pracovných postupov Komisie v rámci stratégie elektronických služieb Komisie,
 • v úzkej spolupráci s európskymi verejnými správami podporuje a uľahčuje zavádzanie celoeurópskych elektronických služieb verejnej správy (e-Government) pre občanov a podniky.

MF SR má zastúpenie v nasledujúcich expertných skupinách patriacich pod DG IT:

Expertné skupiny pre komunitárny program ISA:

 • Riadiaci výbor komunitárneho programu ISA
  Úlohou Riadiaceho výboru je napomáhať Európskej komisii pri koordinácií činnosti komunitárneho programu ISA. Výboru podliehajú Koordinačný výbor a nižšie uvedené pracovné skupiny. Členmi Riadiaceho výboru, ako aj pracovných skupín sú predstavitelia verejného sektora členských štátov. Riadiaci výbor je jedinečným fórom pre koordináciu národných politík eGovernmentu. Vývojom spoločných riešení a poskytovaním platformy pre výmenu osvedčených postupov medzi verejnými správami prispieva program ISA k modernizácii európskeho verejného sektora.
   
 • Koordinačný výbor komunitárneho programu ISA
 • CIO skupina
 • Pracovná skupina pre výmenu osvedčených postupov
 • Pracovná skupina pre výmenu dôverných informácií
  Cieľom pracovnej skupiny je navrhnúť praktické metodiky pre dôveryhodnú výmenu údajov orgánov verejnej správy v Európe a podporovať ich vzájomnú spoluprácu v tejto oblasti, najmä za účelom rozvoja, zdieľania a opätovné využívania aktív. Práca skupiny je koordinovaná s prácou v oblasti sémantickej interoperability.
 • Pracovná skupina pre architektúru interoperability
  Pracovná skupina má za cieľ navrhnúť architektúru a spoločné rámce pre podporu cezhraničnej a medzisektorovej interoperability pre zavádzanie pan-európskych služieb, ako aj analyzovať potrebu porovnateľných modelov služieb na národných úrovniach.
 • Expertná skupina SEMIC.eu
  Poradná skupina v oblasti sémantickej interoperability, najmä s cieľom riešenia prostredia multijazyčnosti a výmeny dát v súvislosti s vytváraním služieb elektronickej verejnej správy v Európe.
 • Expertná skupina CAMSS

  Skupina, ktorej úlohou je riešiť harmonizáciu postupov a spôsobov štandardizácie v jednotlivých ČŠ EÚ a stanovovať spoločné kritériá pre prijímanie štandardov.

viac info: http://ec.europa.eu/isa/

 

Ďalšie pracovné skupiny EK, v ktorých má MF SR zastúpenie:

 • Ad hoc pracovná skupina pre hodnotenie dopadov IKT na legislatívu EÚ
  Ad hoc Pracovná skupina pracuje pod Európskou komisiou a zaoberá sa analýzou predpokladaných dopadov technologických riešení na pripravovanú legislatívu Európskej únie (hlavne smernice, nariadenia) a tiež posudzovaním dopadov pripravovanej legislatívy EÚ na stav a rozvoj IKT. Jej cieľom je eliminovať problémy pri aplikácii legislatívy EÚ v členských štátoch, čomu čelia napr. pri cezhraničnom používaní elektronického podpisu (podľa smernice o elektronickom podpise), alebo pri budovaní Jednotných kontaktných miest (podľa smernice o službách na vnútornom trhu).

Publikované: 01.04.2011 / Aktualizované : 15.04.2011 / Monika Leščáková
Po Ut St Š Pi So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Wifi pre teba

Merač internetu (vrátane aplikácie Mobiltest pre Android cez Google Play Store, pre iOS cez Apple Store)

Porovnávač cien internetu

Centrálny metainformačný systém verejnej správy

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83339
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100428
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60764
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22653
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87373
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky