RSS
    

Hlavná navigácia:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ministerstvo financií SR podpísalo zmluvu na realizáciu národného projektu „Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave“

14.10.2013 17:21

          Ministerstvo financií SR, ako Sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (OPIS), uzavrelo zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na zrealizovanie aktivít národného projektu s názvom „Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave“.
          Cieľom projektu „Jednotný informačný systém v cestnej doprave - Elektronické služby v doprave“ je vytvoriť a sprevádzkovať nový informačný systém, ktorý bude obsahovať tri funkčné celky, konkrétne ide o: Digitálnu autoškolu, Digitálne vzdelávanie, Integrované technické služby.
          Funkčný celok Digitálna autoškola vytvorí jednotný prístupový bod pre všetky zainteresované subjekty, ktorými sú dopravné správne orgány, autoškoly, lektori autoškôl, uchádzači o vodičské oprávnenie a ďalšie subjekty. Dostupná bude napr. služba: „Podanie žiadosti o registráciu, zmenu alebo zrušenie registrácie autoškoly“.
          Funkčný celok Digitálne vzdelávanie a certifikácie bude slúžiť predovšetkým na správu a schvaľovanie školiacich materiálov, jednak pre organizácie poverené odbornou prípravou a tiež pre jednotlivcov, ktorí potrebujú získať odbornú spôsobilosť v cestnej doprave. Systém bude zaisťovať ucelený proces vzdelávania a preskúšavania inštruktorov autoškôl. Príkladom služby v rámci uvedeného funkčného celku je „Prístup k záznamom o priebehu výcviku odborne spôsobilej osoby v oblasti cestnej dopravy“.
          Funkčný celok Integrované technické služby zabezpečí efektívnu komunikáciu medzi subjektmi zapojenými do kontroly technického stavu vozidiel (napr. dovoz vozidla zo zahraničia, prestavba vozidiel, technická kontrola vozidla, emisná kontrola vozidla, kontrola originality), skvalitní, zefektívni a zjednoduší všetky potrebné procesy. Službou tohto funkčného celku bude napr. „Podanie žiadosti o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla“).
          Zavedením jednotného informačného systému v cestnej doprave dôjde z pohľadu občana k zjednodušeniu vybavovania si životných situácií z oblasti digitálnej autoškoly, digitálneho vzdelávacieho, certifikačného systému v doprave a integrovaných technických služieb. Zavedené budú elektronické podania a notifikovanie, skvalitní sa výučba a certifikácia, zníži sa výskyt technicky nespôsobilých vozidiel v premávke.
          Občania a podnikatelia budú mať možnosť podávať žiadosti a prijímať rozhodnutia prípadne realizovať ďalšiu interakciu v elektronickej forme. Taktiež bude umožnené elektronicky sledovať stav, v ktorom sa nachádza vybraný proces.
 
Zmluva bola 11.októbra 2013 zverejnená podľa § 5a ods. 7 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v Centrálnom registri zmlúv, ktorý prevádzkuje Úrad vlády SR a nadobudla účinnosť dňa 12.októbra 2013.

Výška nenávratného finančného príspevku je 26 000 000,00 EUR.
 
Tlačovú správu vo formáte PDF spolu s ďalšími informáciami nájdete TU.


Späť »
Po Ut St Š Pi So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Anketa
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020 bude MFSR zodpovedným orgánom za plnenie cieľov jeho prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť. Ktorý z nasledujúcich vybraných cieľov prioritnej osi 7 považujete vy osobne za najdôležitejší?

Rozširovanie vládneho cloudu
83341
Rozvoj elektronických služieb pre občanov a podnikateľov
100430
Pokrytie všetkých domácností širokopásmovým internetom s rýchlosťou min. 30Mbit/s
60766
Zvyšovanie dostupnosti údajov verejnej správy prostredníctvom otvorených dát
22658
Podpora prebiehajúcej reformy verejnej správy prostriedkami IKT (informačno-komunikačné technológie)
87377
 
Staršie ankety
Pridať do obľúbených | Správca obsahu (ÚPVII) | Technická podpora (Datacentrum) | Právne informácie | RSS | Mapa stránok | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2009 Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Začiatok stránky